posterrr: (posterrr)
[personal profile] posterrr
Десь тижні півтори тому вийшовши з друзями із "Контрольного пострілу" прогулювались по алеї Пирогова. Тоді нам в око впали викопані обабіч доріжки квадратні невеличкі ямки із підведеною до них електрикою та кріпленням для майбутніх чи то ліхтарів, чи то ще чогось подібного. А оскільки ліхтарів уздовж алеї вдосталь, то нам тоді подумалось: "ну все, наставлять рекламних лайтбоксів у два ряди"...

На щастя, наші песимістичні сподівання не справдились - алею прикрасять завмерлі в повітрі фігури!1.

Відтепер над алейкою літатимуть величезні птахи...

2.

... і люди, уподібнившись птахам, також будуть займатися планеризмом...

3.

... дехто буде займатися повітряною акробатикою...

4.

... і навіть крутити сальто-мортале...

5.

... хтось стрибатиме "бомбочкою"...

6.

... а хтось класично пірнатиме "ластівкою"!

7.

А найоголовніше те, що всі ці фігури будуть освітлені вогниками святкової ілюмінації! Свято наближається! :)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

posterrr: (Default)
posterrr

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718192021 22
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 07:20 am
Powered by Dreamwidth Studios